V návaznosti na aplikaci Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR informujeme naše klienty o zásadách ochrany osobních údajů.

Vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků (dále souhrnně Vlastník) je v postavení správce osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 7 GDPR. Společnost M&M Sportovní povrchy, s.r.o. je při poskytování služeb správce nemovitostí v pozici zpracovatele osobních údajů dle článku 4 odst. 8 GDPR.

V souladu s článkem 28 odst. 3 GDPR je uzavřena mezi Vlastníkem a správcem nemovitostí smlouva o zpracování osobních údajů.

Společnost M&M Sportovní povrchy, s.r.o. bude při zpracování osobních údajů postupovat v souladu s povinnostmi dle GDPR a bude vůči správci osobních údajů (tj. vůči Vlastníkovi) plnit povinnosti dle GDPR v potřebném rozsahu.

Současně jsme také v souladu s článkem 28 odst. 1 GDPR přijali nezbytná technická a organizační opatření, aby zpracování osobních údajů splnilo náročné požadavky kladené GDPR na zpracovatele osobních údajů. Technické opatření spočívají v odpovídajícím zabezpečení výpočetní techniky, přístupových práv a oprávnění k nakládání s osobními údaji. Organizační opatření spočívají v přijetí odpovídajících vnitřních předpisů a procesu k nastavení přístupových práv k nakládání s osobními údaji v souladu s GDPR. Průběžně vyhodnocujeme, analyzuje a testujeme přijatá technická a organizační opatření, aby bylo zabráněno neoprávněnému užití či zneužití osobních údajů.

Prohlášení o zpracování osobních údajů společností M&M Sportovní povrchy, s.r.o. jako správce osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

I. Správce osobních údajů
Společnost M&M Sportovní povrchy, s.r.o. s.r.o., Dlouhá 673, 763 21 Slavičín, IČ: 07555539, (dále jen „Správní firma“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
II. Kategorie subjektů údajů
Kontaktní osoby subjektů, které se společností M&M Sportovní povrchy, s.r.o. uzavírají nebo uzavřely smlouvu o zajištění správy domu a pozemku, zejména statutární orgány společenství vlastníků Kontaktní osoby dodavatelů společnosti M&M Sportovní povrchy, s.r.o.
III. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu
údaje umožňující kontakt IV. Účel a právní základ zpracování osobních údajů
Vedení evidence klientů na základě oprávněného zájmu spočívajícího v plnění smlouvy s osobou, se kterou společnost uzavřela smlouvu správě domu a pozemku Vedení evidence dodavatelů na základě oprávněného zájmu spočívajícího v plnění smlouvy s dodavatelem Vedení spisové evidence na základě oprávněného zájmu spočívajícího ochraně práv společnosti M&M Sportovní povrchy, s.r.o. Nabídka vlastních služeb společnosti M&M Sportovní povrchy, s.r.o. na základě opravného zájmu spočívajícího v propagaci vlastních produktů a služeb Vedení vlastního účetnictví a daňové evidence na základě plnění zákonné povinnosti V. Zdroje osobních údajů
Přímo od subjektů údajů – příkazní smlouva, korespondence Veřejně přístupné rejstříky (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík)
VI. Doba zpracování osobních údajů
Pro účely vedení spisové evidence, evidence klientů a evidence dodavatelů: po dobu trvání příslušné smlouvy, a dále po dobu 4 let od jejího ukončení, pokud nenastane skutečnost stavící běh této lhůty (např. zahájení soudního řízení) Pro plnění zákonných povinností: pod dobu 10 let o vystavení daňového dokladu Pro nabídku vlastních služeb společnosti M&M Sportovní povrchy, s.r.o.: po dobu trvání smlouvy o zajištění správy domu a pozemku či závazků z ní plynoucích, a dále po dobu 3 měsíců od jejího ukončení VII. Práva subjektů údajů
Máte právo:
žádat společnost M&M Sportovní povrchy, s.r.o. o přístup k osobním údajům, které o vás společnost zpracovává, vč. poskytnutí jejich kopie; žádat opravu osobních údajů, které jsou neaktuální či nepřesné; vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu; žádat omezení zpracování vašich údajů zejména po dobu vyřizování námitky či opravy; žádat výmaz údajů, které jsou zpracovávány protiprávně